Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Onze waarden

Gespecialiseerd!

Ulys is een gespecialiseerd kantoor; het komt alleen tussenbeide in bepaalde zeer precieze domeinen waarin het een leader wil zijn.

Wat dit betekent

Ulys wordt gekenmerkt door een dubbele specialisatie:

 • Afgebakende bekwaamheidsdomeinen. Daarnaast kan op vraag van de cliënt in een pluridisciplinair team, inclusief externe dienstverleners, worden voorzien;
 • Eerder traditionele juridische onderwerpen toepassen op en aanpassen aan technische problemen.

Deze uiterst belangrijke waarde maakt het mogelijk de gestelde vraag sneller en beter te begrijpen, er een concreet en uitvoerbaar antwoord op te bieden, rekening houdend met de recentste ontwikkelingen in het recht en de technologie.

Welke houding dit teweegbrengt

 • Een cliënt zoekt bijstand van een advocaat bij het onderhandelen over en het opstellen van een complexe IT-ASP-overeenkomst. Ulys komt zonder verwijl tussenbeide door uit zijn personeel een advocaat aan te duiden die een onmiddellijk begrip van de onderliggende woordenschat en technologische uitdagingen heeft. Voor de cliënt betekent dat tijdwinst en gegarandeerde efficiëntie.
 • Een algemene praktijk wordt geconfronteerd met een ontslag wegens zware feiten die werden vastgesteld in e-mailuitwisselingen. Hij twijfelt over de wettelijkheid van het tonen van deze e-mails. In onderaanneming of in partnerschap zal Ulys steun bieden in deze specifieke kwestie. Ieders rol is duidelijk en er is geen risico van concurrentie.
 • Er wordt een nieuwe richtlijn gepubliceerd in de sector van de elektronische communicatie; die belangt verschillende afdelingen aan. Een advocaat wordt opgedragen de studie uit te voeren, voor te stellen aan het gehele kantoor en voor enkele zaken aan te geven wat er concreet verandert voor het project.
 • Elk lid van het kantoor is verantwoordelijk voor het juridische toezicht op duidelijk gedefinieerde materies. Hij verzekert een permanente opleiding; hij zorgt er ook voor dat er regelmatig gepubliceerd wordt en dat er conferenties worden gegeven over de domeinen die aan hem zijn toegewezen. Tijdens de wekelijkse vergadering van het hele kantoor vestigt hij de aandacht op de cruciale ontwikkelingen.
 • Een advocaat specialiseert zich aan de hand van de dossiers, maar ook door zijn betrokkenheid in wetenschappelijk en universitair werk. Alle advocaten van het kantoor zijn, naargelang het beschouwde onderwerp, in meer of mindere mate actief in de hele academische wereld.

Vernieuwend!

Ulys is het evenbeeld van de door zijn cliënten uitgevoerde projecten: innovatief! Dat merk je zowel in de zakelijke benadering als in het intense gebruik van nieuwe technologieën.

Wat dit betekent

Ulys is het evenbeeld van de door zijn cliënten uitgevoerde projecten: innovatief!

Deze bezorgdheid wordt eerst en vooral uitgedrukt aan de hand van het behandelde materiaal en de aangeboden diensten, die gaan van de traditioneel door een advocatenkantoor aangeboden juridische diensten tot de volledige begeleiding van projecten en gezamenlijke sensibiliseringsacties voor de politieke beslissingnemers.

De innovatie is ook zichtbaar in het management, dat een constante zorg om de totale kwaliteit (ISO 9001), geavanceerde automatisering, meerjarenplannen, innoverende communicatie en de responsabilisering van de medewerkers verenigt.

Een modern en menselijk management, ten dienste van innovatie.

Welke houding dit teweegbrengt

 • Een multinational wil graag investeren in Frankrijk binnen een sterk geregulariseerd domein, maar een wettelijk obstakel maakt het project economisch onhaalbaar. Ulys werft, voor rekening van de cliënt, een agentschap aan dat gespecialiseerd is in institutionele communicatie, en vormt met andere ondernemingen die met dezelfde problematiek kampen, een alliantie om de overheid te sensibiliseren.
 • Een cliënt van het kantoor wordt in bepaalde kranten zwartgemaakt. Het kantoor beperkt zich er niet toe de cliënt gerechtelijk te vertegenwoordigen. Het neemt (met instemming van de cliënt) ook het initiatief op mediavlak, omdat een cliënt ook (en soms vooral) verdedigd moet worden in de media.
 • Het management van het kantoor, bezorgd om de samenhang en de motivatie van alle leden van het kantoor (advocaten en hun assistenten), ontwikkelt een constant beleid met coaching en permanente, interne opleidingen. Hieruit volgt een betere sfeer, meer solidariteit binnen de groep en meer efficiëntie op alle niveaus.
 • In het kader van de onderhandeling van een contract moeten twaalf geografisch gescheiden personen in verschillende tijdszones de contracten, SLA’s en andere clausules corrigeren. De revisiemodus (track changes) volstaat niet meer. Ulys creëert tijdelijk een beveiligde toegang tot een miniwebsite die gewijd is aan het project, waarop iedereen de documenten kan lezen en aantekeningen kan aanbrengen, maar waar alleen de mensen die hiertoe geautoriseerd zijn, veranderingen kunnen uitvoeren.
 • De directie-evaluatie heeft elk jaar plaats in januari. Hierbij wordt gecontroleerd of in het afgelopen jaar rekening werd gehouden met de opmerkingen en suggesties in verband met de kwaliteit. Bij bepaalde cliënten wordt een tevredenheidsenquête gehouden. De directie van het kantoor keurt tegelijk het ondernemingsplan voor het komende jaar goed, met een duidelijk budget, toegekende doelstellingen, prioritaire interne projecten, de besloten investeringen enz. Dit stappenplan met meerjarig onderdeel gidst de teams het hele jaar door.

Partner!

Juridisch advies is een middel, en niet een doel op zich. Een luisterend oor, communicatie en respect voor de bijzonderheden van elk project zijn voor ons een leidmotief.

Wat dit betekent

Ulys is een geïntegreerd team, in dienst van een project dat gesteund wordt door een “cliënt-partner”.

Het juridische advies is slechts een middel dat ons in staat stelt een doel te bereiken; het moet eenvoudig, aangepast, en “oplossingsgericht” zijn.

Luisteren, communiceren, de beperkingen respecteren en samen zoeken naar een oplossing zijn enkele van de tools die deze waarde omvatten.

Welke houding dit teweegbrengt

 • Firma Y wenst een innovatief concept voor een e-commercesite te ontwikkelen. De wettelijkheid van het project is onzeker en de cliënt heeft geen ervaring in dit domein. Ulys zal zowel een praktisch antwoord kunnen geven (op basis van ervaring met soortgelijke gevallen), maar ook, indien nodig, de cliënt dankzij zijn contacten en netwerken kunnen doorsturen naar sleutelfiguren en -middelen in de betreffende sector.
 • In een dossier blijkt een aspect dat iedereen onbelangrijk achtte, uiteindelijk doorslaggevend. Daardoor merkt de verantwoordelijke advocaat dat hij niet langer de meest gekwalificeerde medewerker van Ulys is om dit dossier te behandelen. Hij spreekt erover met de meest bekwame persoon, die met akkoord van de cliënt de leiding overneemt of aan het dossier meewerkt. Dit garandeert de cliënt dat hij altijd de beste gesprekspartner heeft.
 • Een internationale praktijk wordt belast met een fusie-overname, maar heeft moeite de due diligence van de immateriële activa zoals merken en software te realiseren. Ulys zal snel iemand ter beschikking stellen die bekend is met deze praktijk en die zich zal integreren in het team om volgens de regels van de kunst de nodige verificaties uit te voeren en die zijn rapport zal staven bij de algemene audit. Voor de eindcliënt is het een kwaliteitsgarantie; de internationale praktijk krijgt de kans gedurende een beperkte tijd samen te werken met een onmiddellijk operationele partner.
 • Er wordt een aanbesteding van de Europese Commissie gepubliceerd. Ze vereist de snelle oprichting van een gemengd consortium universiteit-advocaten op Europees niveau. Ulys redigeert de standaarddocumenten en verdeelt ze via zijn netwerken aan potentiële partners, die antwoorden volgens de voorgestelde basisstructuur. Het consortium wordt op enkele dagen opgericht, met een coherent antwoord op de aanbesteding. Dat wordt uiteindelijk gekozen. Ulys stelt een projectteam samen dat belast is met het controleren van de deugdelijkheid en wijst een tijdsbeheerder aan die waakt over de deadlines.
 • Een advocaat van het kantoor wordt belast met een volledig nieuw dossier; hij twijfelt over de te kiezen richting. Tijdens de wekelijkse vergadering van het hele kantoor legt hij het probleem voor, en er ontspint zich een gevarieerd gesprek. Er worden precedenten, ideeën, modellen besproken. Voor de cliënt betekent dat tijdwinst en een betere kwaliteit; voor het kantoor is dit de gelegenheid om zich solidair te tonen.

Gemotiveerd!

We engageren ons aan de zijde van de cliënt, maar ook in de maatschappij, bijvoorbeeld via onderwijsopdrachten, publicaties of sociale opdrachten.

Wat dit betekent

Alle teamleden, advocaten en juridisch assistenten willen de aangegane verbintenissen respecteren, zowel extern (klanten, maar ook leveranciers) als intern (respecteren van de rollen van eenieder, zin voor initiatief en teamgeest).

Ons engagement is niet beperkt tot onze rol van advocaten, maar heeft ook betrekking op andere vrijwillig genomen verantwoordelijkheden, zoals het voorzien in opleiding of experts.

Welke houding dit teweegbrengt.

 • Er is een nieuwe ontwikkeling in de wetgeving, die van doorslaggevend belang blijkt in een project dat een regelmatige cliënt uiteindelijk heeft opgegeven. De advocaat die verantwoordelijk is voor het dossier, neemt proactief contact op met de cliënt om na te gaan of die op de hoogte is van de wetswijziging en de implicaties daarvan voor het project.
 • Een vennoot van het kantoor is gespecialiseerd in de juridische bescherming van minderjarigen op internet. Naast de verdediging van zijn cliënten maakt hij deel uit van een groep vrijwillige experts binnen een organisatie die het opneemt voor mishandelde kinderen.
 • Een cliënt verwacht overleg over een specifieke vraag over concurrentie en intellectuele eigendom; de toegekende termijn is kort en de cliënt is er niet in geslaagd alle nodige informatie te verzamelen voor een uitgebreide analyse van het dossier. In deze omstandigheden hebben de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het dossier, enkele dagen extra nodig om het verwachte document af te ronden. Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met de cliënt om tot de beste oplossing voor hem te komen: een eerste oriënterend document afleveren onder voorbehoud van verder onderzoek of de communicatie van het volledige project enkele dagen uitstellen. In beide gevallen stelt Ulys voor dat een advocaat meteen naar de cliënt gaat om hem te helpen het dossier zo snel mogelijk samen te stellen.
 • Ulys volgt een ander advocatenkantoor op in een heel complexe rechtszaak. De cliënt (Amerikaanse onderneming) acht haar zaak zowat hopeloos, nadat hij eerst een kortgeding en vervolgens een geding in eerste aanleg ten gronde heeft verloren. De cliënt vraagt Ulys om een “tweede juridische opinie”. Er wordt in het kantoor een pluridisciplinaire werkgroep opgericht en ten slotte komt men door het uitwisselen van ideeën tot een nieuwe oplossing, via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
 • Een Duitse onderneming overweegt een volledig nieuwe online activiteit te starten, die vragen doet rijzen over het respecteren van de rechten van derden. Er is ter zake geen enkele jurisprudentie of bekende rechtsinterpretatie in Frankrijk (of in de Benelux). De advocaten die verantwoordelijk zijn voor het dossier, beginnen de buitenlandse jurisprudentie uit te pluizen (dankzij de netwerken en contacten van het kantoor) en ontdekken uiteindelijk een vonnis van het Nederlandse Hooggerechtshof dat het concept valideert op basis van juridische principes die vergelijkbaar zijn met de principes die in Frankrijk gelden. Met die jurisprudentie kan de nationale overheid worden gerustgesteld, en zij zetten het licht dan ook op groen voor het project.
Droit & Technologies

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK