Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Geschillen, Arbitrage

Een unieke ervaring

Ulys is één van de weinige kantoren dat kan beweren echt ervaring te hebben in het beheer van geschillen en procedures die verband houden met nieuwe technologieën, zowel op nationaal als op internationaal, meer bepaald Europees niveau.

Voor deze vakkennis is meer vereist dan kennis van het recht van de nieuwe technologieën. Pleiten doet men niet zonder voorbereiding; pleiter wordt je na een lange en constante praktijk voor de hoven en rechtbanken. Meerdere advocaten van Ulys zijn afkomstig van de wereld van de algemene commerciële geschillen, of de specifieke geschillen in verband met nieuwe technologieën, domeinen waarin ze gedurende meerdere jaren praktijk hun bekwaamheid hebben verworven.

Ervaring in Franco-Belgische zaken

Dankzij de naadloze integratie tussen Belgische en Franse praktijken, biedt Ulys het voordeel een uniek contactpunt te zijn voor de cliënten die in de twee landen geschillen hebben lopen.

Hof van Justitie van de EU

Pleiten voor het “Hoogste Gerechtshof” van de Europese Unie doe je niet zonder voorbereiding. Nochtans is het een passage die steeds vaker voorkomt voor een materie die in hoge mate binnen de EU is geharmoniseerd. Ulys is een van de weinige kantoren dat deze specifieke deskundigheid heeft.

Aansprakelijkheid van tussenpersonen

De behandeling van dossiers inzake de aansprakelijkheid van tussenpersonen is een specialiteit van Ulys geworden.

Dit heeft ertoe geleid dat het kantoor voor rekening van de Europese Commissie het voortgangsverslag inzake de toepassing van de richtlijn inzake elektronische handel heeft gestuurd.

De Commissie heeft namelijk opdracht gegeven voor twee studies, respectievelijk, naar de economische gevolgen, en naar de toepassing van de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van tussenpersonen op internet. De tweede, die werd toevertrouwd aan een consortium onder leiding van Ulys, had met name als doelstelling om informatie te verzamelen over de toepassing van afdeling 4 van de richtlijn op nationaal en communautair niveau.

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting

Het recht van de nieuwe technologieën staat open voor verschillende manieren van geschillenbeslechting in de marge van de gerechtelijke en administratieve procedures.

Ulys kent en verricht deze onderzoeksprocedures die voor de administratieve autoriteiten worden ingediend (Commissies van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de mededinging, instanties van bankenregulering, etc.).

Meerdere advocaten doen overigens aan arbitrage (domeinnamen, commerciële arbitrage, etc.), als arbitragerechter of als vertegenwoordiger van cliënten.

Tot slot zijn de beste gedingen meestal deze die worden vermeden. Ulys gaat van het beginsel uit dat onderhandelingen en de minnelijke regeling vaak redelijk en minder duur zijn. Het kantoor maakt dus ten goede van de cliënten gebruik van zijn ervaring in onderhandelingen.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een IT-project loopt uit de hand: een jaar vertraging en een budget dat meer dan verdubbeld is voor een oplossing die nog steeds niet optimaal functioneert. Dankzij contacten met diverse deskundigen heeft Ulys een multidisciplinair team samengesteld. De strategische keuzes worden aan de cliënt voorgesteld en uitgelegd. De cliënt volgt de aanbeveling van Ulys: er zijn argumenten om de ontbinding uit eigen initiatief uit te spreken, maar de gerechtelijke weg verdient de voorkeur. Na een deskundigenadvies spreekt de rechter de ontbinding, de terugbetaling van de betaalde bedragen en van belangrijke schade om de vertraging te vergoeden uit.
  • Twee telecommunicatie-operators onderhandelen een overeenkomst van toegang tot het netwerk van één van hen. De onderhandelingen worden onderbroken en Ulys komt tussenbeide om de belangen van één van hen te verdedigen in een vordering wegens burgerlijke aansprakelijkheid op grond van culpa in contrahendo.
  • Een bank heeft door een uitgever een oplossing op maat laten ontwikkelen voor de rapportering aan de toezichthoudende instanties. Het werkt niet. In kort geding verkrijgt Ulys de mededeling van de broncodes opdat een andere dienstverlener de taak kan voortzetten.
  • Een vennootschap die gespecialiseerd is in elektronische betalingen ( systeem dat kan worden geïntegreerd op de commerciële websites) doet een beroep op een weinig scrupuleuze onderaannemer die vergeet om de stromen voor de eigen middelen van de onderneming en deze voor de handelaars gescheiden te houden. Vier landen zijn betrokken. Dankzij zijn netwerk coördineert Ulys de gerechtelijke stappen die in de vier landen worden ondernomen en verkrijgt het bewarende maatregelen op basis waarvan het belangrijkste kan worden gerecupereerd.
  • Ulys wordt door de cliënt ermee belast om de geldigheid van een merklicentieovereenkomst die tussen twee vennootschappen is gesloten te betwisten, en verkrijgt de verwijzing van de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie voor een prejudiciële vraag. Het Hof bevestigt, zoals door het kantoor gevorderd, dat een merklicentieovereenkomst ten minste de mogelijkheid impliceert om van het teken gebruik te maken in overeenstemming met de functies van het merk (bij gebreke waarvan het gaat over een ‘eenvoudige’ dienstenovereenkomst).

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK