Een modern en menselijk Frans-Belgisch advocatenkantoor
ten dienste van creatie en innovatie

9 praktijkgebieden gewijd aan
creatief en innovatierecht

Onze wetenschappelijke en academische activiteiten

Laten we elkaar leren kennen!

Een proces in zicht?
Lees de gids om u voor te bereiden

Het portaal voor technologierecht, sinds 1997
Powered by

Een site om alles te weten over de RGPD
Powered by

Honoraria

Wij bieden onze diensten aan in een kader dat we voorzienbaar willen maken, met name dank zij deze algemene voorwaarden van interventie die het kader en de voorwaarden van onze prestaties en onze verplichtingen bepalen.

Wanneer de cliënt een opdracht aan Ulys toevertrouwt, aanvaardt de cliënt de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd en verlenen geen enkel verworven recht buiten een reeds bestaande contractuele band.

RECHTSVORM

Ulys is een advocatenkantoor (hierna: “Ulys” of “het kantoor”).

Het is vennootschap in de vorm van een CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) naar Belgisch recht, ingeschreven bij het HR Brussel onder nummer 5316 (burgerlijke vennootschap), met BTW nummer BE 0476 702 936. De maatschappelijke zetel is gelegen te Kroonlaan 224 te 1050 Brussel.

Ulys heeft een filiaal in Frankrijk gevestigd te 33, rue Galilée, 75116 Parijs (toque R 296).

GEBRUIKSLICENTIE

Ulys verstrekt aan zijn cliënten allerhande documenten (statuten, overeenkomsten, schriftelijke raadplegingen, conclusies, etc., hierna: het “document”). De medewerkers van Ulys zijn de auteurs van deze documenten. Zij hebben alle rechten van intellectuele eigendom op deze documenten.

De cliënten van Ulys hebben een beperkte gebruikslicentie op het document overeenkomstig de voor het beroep van advocaat geldende gebruiken.

De vergoeding voor deze licentie is begrepen in de prijs van de door Ulys gefactureerde prestaties; deze licentie is echter uitsluitend verworven mits effectieve betaling voor deze prestaties. In geval van niet-betaling dient de cliënt alle gebruik van het document op eerste verzoek te staken, zelfs indien het document wordt gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure.

MATERIELE EN MENSELIJKE MIDDELEN

Het kantoor implementeert alle menselijke en materiële middelen die het nuttig acht voor de uitvoering van zijn taken. Het gaat desgevallend op eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid over tot de aanwerving van medewerkers of assistenten. Het doet op eigen initiatief en onder zijn verantwoordelijkheid een beroep op dienstverleners. Het kantoor beslist zelf over de interne toewijzing van de door de cliënten toevertrouwde opdrachten. In het algemeen is het kantoor de enige rechter over de menselijke en materiële middelen die worden gebruikt om zijn opdrachten uit te voeren. De cliënt mag een factuur niet betwisten en geen betaling inhouden om reden dat hij niet tevreden is over de manier waarop het kantoor zijn materiële en menselijke middelen gebruikt.

HONORARIA EN FACTURERING

De advocaat kan zijn cliënt vragen om voorafgaand een voorschot op zijn honorarium en de kosten te betalen.

Standaard worden de kosten vastgesteld op basis van de tijd besteed aan de zaak. Forfaitaire honoraria kunnen echter worden overeengekomen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het kantoor.

Het uurloon wordt per dossier vastgesteld op basis van de gebruikelijke criteria, met name: complexiteit; omvang van de betrokken belangen; noodsituatie; roem, titels, anciënniteit, ervaring en specialisatie van de advocaat en het kantoor in het algemeen; bijzondere omstandigheden van de cliënt, etc..

Het geldende uurtarief wordt normaliter aan het begin van het dossier vastgesteld en aan de cliënt meegedeeld. Indien het echter aan het begin van het dossier moeilijk is om een uurloon vast te stellen, mag het kantoor het later meedelen. Eens de cliënt op de hoogte is gesteld van het toepasselijke uurloon, wordt de cliënt geacht het te hebben aanvaard indien hij de relatie met het kantoor voortzet. Voor dossiers die over meerdere jaren lopen aanvaardt de cliënt het beginsel dat het uurloon jaarlijks wordt aangepast.

Indien geen uurloon is gespecificeerd bedraagt het uurloon 300 € per gepresteerd uur per persoon (uurloon van kracht sinds 1 januari 2014).

Behoudens indien iets anders is bepaald aan het begin van het dossier, kan het uurloon te goeder trouw aan het einde van het dossier worden verhoogd naargelang van de voordelen en/of de voor de cliënt behaalde positieve resultaten (succes fee).

Ter herinnering, het is verboden voor een advocaat om zijn honoraria vast te stellen via een pact quota litis, d.w.z. een overeenkomst tussen de advocaat en zijn cliënt vóór een definitieve gerechtelijke beslissing waarin de volledige honoraria uitsluitend vastgesteld worden op basis van het gerechtelijke resultaat van de zaak, ongeacht of deze honoraria uit een geldsom of andere goederen of waarden bestaan.

Als een performance fee is overeengekomen en de advocaat wordt ontlast van het dossier voordat de gebeurtenis die recht geeft op de premie zich voordoet, mag het kantoor met terugwerkende kracht de basis van de facturering herzien en te goeder aanvullende honoraria vorderen.

KOSTEN EN UITGAVEN – VERGOEDING

Algemene kosten. Naast de honoraria, rekent het kantoor een forfaitaire deelneming aan de algemene kosten aan. Deze deelname is degressief en wordt toegepast op het bedrag dat als honoraria wordt betaald (in beginsel: honoraria tot en met 3.000 € 20 %; op de schijf van 3.000€ tot 4.000 € : 15 %; op de schijf van 4.000 € tot 6.000 €: 10 %; op de schijf boven 6.000 € : 5 %). Als alternatief, of als er niets wordt aangegeven aan het begin van het dossier, wordt het bedrag onherroepelijk vastgesteld op 5% van het bedrag dat als honoraria is gefactureerd.

Voorgeschoten kosten. Het kantoor factureert de kosten in verband met het dossier die zijn voorgeschoten voor rekening van de cliënt tegen kostprijs: vervoer, hotel, express mail, aangetekende zendingen, etc.

Uitgaven De facturen voor uitgaven worden doorgaans rechtstreeks op naam van de klant door de leverancier ervan gefactureerd; in een dergelijk geval verricht de cliënt de betaling (voorbeeld: gerechtsdeurwaarder, deskundige, etc.). Indien het kantoor deze kosten heeft voorgeschoten, worden de uitgaven tegen kostprijs doorgefactureerd.

BETALING

Elke factuur van Ulys is betaalbaar in contanten bij ontvangst, tenzij vooraf schriftelijk iets anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling één maand na de datum van de factuur is van rechtswege intrest tegen de wettelijke rentevoet, te verhogen met vijf punten verschuldigd.

Bij gebreke van betaling mag de advocaat zijn prestaties opschorten, weigeren aan de zaak te werken of zich van de zaak terugtrekken. De cliënt kan in geen geval aan de advocaat of het kantoor de negatieve gevolgen voor hem van de opschorting van de prestaties of van een weigering om zaak te behandelen toeschrijven indien dit verband houdt met de niet-betaling door de cliënt.

De cliënt machtigt Ulys om de bedragen waarover het kantoor beschikt of die het heeft ontvangen voor zijn rekening, op welke grond dan ook, – inclusief de bedragen op de derdenrekening / carpa-rekening, de bedragen die aan deze cliënt toekomen of te veel ontvangen honoraria in andere dossiers die de cliënt aan de associatie heeft toevertrouwd – te verrekenen met onbetaalde facturen, ook al wordt deze factuur betwist.

BTW

Alle bedragen zijn exclusief belastingen en worden desgevallend vermeerderd met de BTW tegen het geldende tarief.

BETWISTINGEN – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Ulys is een vennootschap naar Belgisch recht.

Vanuit burgerrechtelijk/contractueel oogpunt is de relatie tussen de cliënt en een advocaat van het kantoor (en het kantoor zelf) onderworpen aan het Belgische recht, het enige toepasselijke recht. Elk geschil, of elk probleem betreffende de uitvoering of de uitlegging, en meer algemeen elke onenigheid – inclusief elk geschil betreffende de honoraria en niet-betaalde facturen – valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, ook al is de advocaat die het dossier heeft behandeld hoofdzakelijk afkomstig van een andere balie dan de Orde van de advocaten van de balie te Brussel.

Vanuit deontologisch oogpunt zijn de op het dossier toepasselijke regels deze van de balie van de advocaat -vennoot die voor het dossier verantwoordelijk is (indien de partner lid is van meer dan één balie, gelden de regels van de balie waar hij hoofdzakelijk actief is).

Droit & Technologies

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

logo de Ulys en bleu is een Frans-Belgische firma
op de wet van creatie en innovatie.
Het bedrijf is een pionier en leider in het veld.

Ulys Belgique

224, avenue de la Couronne
1050 Bruxelles, Belgique

phone Tel: +32 (0)2 340 88 10
print Fax: +32 (0)2 345 35 80
mail_outline Mail:

Ulys France

33, rue Galilée
75116 Paris, France

phone Tel: +33 (0)1 40 70 90 11
print Fax: +33 (0)1 40 70 01 38
mail_outline Mail:

Wees de eerste om te weten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

close
close

Door voortzetting van uw bezoek aan onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen verbeteren van uw gebruikerservaring. Meer informatie gebruiksaanwijzing

OK